آقا فهمیدم اگه گاهی هم خوب می شم  از اینه که با شمایم اون موقع نه اون که من خیلی خوبم...

کاشکی همیشه پیش شما بودم تا این قدر بد نمی شدم...

آخرش میام یه شب حرمتون دیگه نمی رم ...

یا خودمو میذارم یا قلبمو...

اون  موقع  دیگه ،

خوش حالم من!