او آب طلب کرده فقط ، چیز زیادیست ؟ 
گیرم که ندادند ولی این چه جواب است؟