همیشه غصه ی دوری تو را می خورم ،

این یکی قصه را انگار پایان نیست...
این یکی غصه را انگار پایان نیست...


عشق را پایان نیست...